Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

Çocuk Koruma Proje Koordinatörü (AKDEM) (Ref: ÇKPK-AKDEM-3006)

Save the Children International İstanbul
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (C2, Level 6, Advanced),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2017

Paylaş

İlan Detayları

Save the Children (SC), İstanbul, Zeytinburnu ilçesindeki ev sahibi ve mülteci toplulukları destekleyen projede çalışacak Çocuk Koruma Proje Koordinatörü (ÇK Proje Koordinatörü) arıyor. Aktiviteler, Zeytinburnu Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirilecek ve Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından yürütülecektir. ÇKPK, AKDEM Kente Uyum Birim Sorumlusu’nun doğrudan gözetimi ve SC’ın teknik gözetimi altında olacaktır. ÇK Proje Koordinatörü AKDEM’de tam zamanlı olarak çalışacak olup, AKDEM’deki  Çocuk Koruma, Psikososyal Destek, Koruma ve Toplum Katılımı odaklı müdehaleler içeren  proje aktivitelerinin, kabul edilen kalite kriterlerini gözeterek uygulanması için gerekli günlük idaresinden  sorumludur. ÇK Proje Koordinatörü, proje aktivitelerinin uygulanmasına etkin destek verir ve kendisine doğrudan raporlama yapan takım arkadaşlarına eğitim, ve teknik destek vererek, verilen hizmetin kalitesinin izlemesini ve değerlendirmesini sağlayacak sistemlerin işlemesini sağlar. ÇK Proje Koordinatörü ayrıca Save The Children ve Zeytinburnu Belediyesi arasındaki irtibatın sağlanmasında anahtar kişi olacaktır. ÇK Proje Koordinatörü'nin önemli bir diğer sorumluluğu, yıllık iş planları, performans izleme planları, aylık istenilen raporlar da dahil olmak üzere tüm çıktıların zamanında teslim edilmesini desteklemektir.

Çocuk Güvenliği:

Seviye 3 - Pozisyonun sorumlulukları çocuk ve gençlerle doğrudan ve düzenli temas, iletişim içermektedir.

 

***Bu pozisyonun işvereni Zeytinburnu Belediyesi’dir ve pozisyonun Kasım 2021’e kadar uzaması öngörülmektedir.***

 

ROL KAPSAMI:

Raporlama:  AKDEM Kente Uyum Birim Sorumlusu

Bu pozisyona doğrudan rapor veren çalışanlar:Toplum Katılım Sorumluları, Proje Koordinatörü yardımcısı, Destek Masası Çalışanları

ANA SORUMLULUKLAR:

Proje teslimi, yönetim, koordinasyon

 • AKDEM içindeki ve dışındaki proje aktivitelerinin fiili ihtiyaçlara yönelik cevap veren kaliteli hizmetin uygulamasının günlük idaresini gerçekleştirmek
 • Save the Children ÇK Proje Yöneticisi/Koordinatörü ve AKDEM Kente Uyum Birim Sorumlusu ile işbirliği içinde projenin başlatılması ve uygulanması sırasında gerçekleşecek yapılandırılmış  psikososyal destek müdahaleleri, topluma erişim aktiviteleri, koruma konusunda  risk altındaki bireylerin belirlenmesi ve destek masası bilgi paylaşımı da dahil olmak üzere tümünün günlük denetimini ve teknik desteğini sağlamak
 • Çocuk Koruma ve Psikososyal destek alanında kalite standartlarını ve en iyi uygulamaları “içselleştirmeleri” için proje personeli ile birlikte çalışmak
 • Çocuk ve Gençlik Psikolojik Sağlamlık Programları, Pozitif  ebeveynlik oturumları, Çocuktan Çocuğa Psikolojik İlkyardım Eğitimleri, kadın komitesi gibi çocuk, gençler ve aileleri ile gerçekleşterilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde etkin destek ve katılım sağlamak.
 • Çocuk ve gençlerin refahı, gelişimi ve çocuk koruma (çocuk işçiliği ve çocuk evliliği dahil) konularında bilinçlendirme kampanyalarının uygulanmasını desteklemek.
 • Mevcut bilgi yayma materyallerinin haritalandırılmasına öncülük etmek ve SC ekibinden ve diğer kilit personelden gelen teknik girdiyle, gerektiğinde yeni materyallerin geliştirilmesini koordine etmek.
 • AKDEM Kente Uyum Birim sorumlusu ile koordineli olarak günlük / haftalık / aylık çalışma planlarının birlikte geliştirilmesini sağlamak
 • Standart çalışma prosedürlerinin (SOP) ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterlerinin yerine getirildiğinden emin olmak
 • SC ile koordineli olarak proje ile ilgili masrafların takibinde olmak
 • Etkili koordinasyon ve danışmayı sağlayarak yerel otoriteler, sivil toplum kuruluşları  ve toplum liderleri ile ilişkilerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak
 • AKDEM çalışanları  ve ilgili paydaşların teknik kapasitelerinin oluşturulması konusunda SC’ı desteklemek
 • Risk altındaki kişilere ulaşmak ve  bölgedeki hizmet sağlayıcılarını tespit etmek saikiyle, Koruma risk-ihtiyaç analizi ve de topluluk katılım stratejisinin geliştirilmesine destek olmak
 • AKDEM Kente Uyum Birim sorumlusu ve SC ile yakın işbirliği  içinde iş planlarının, performans izleme planlarının ve raporlarının Zeytinburnu Belediyesi, Save the Children ve donör gereksinimlerine uygun olarak zamanında hazırlanmasına ve sunulmasına yardımcı olmak
 • Çocuk Güvenlik Politikasının proje içindeki çalışanlar ve paydaşlar tarafından anlaşıldığından, merkezdeki bütün  takımların çalışmalarıyla bütünleştirildiğinden emin olmak 

İzleme, Değerlendirme ve Hesapverilebilirlik ve Kalite

 • Save The Children ve AKDEM tarafindan istenen raporları hazırlamak
 • Katılımcıların katılımını takip edip sınıf performansları ve derslere yönlendirilmeleri hakkında  zamanlı bilgi akışının sağlanması ve Merkezde aktiviteler yürüten diğer proje çalışanları ile düzenli olarak iletişim halinde olmak
 • Proje Aktivitelerine ilişkin olarak haftalık ve aylık raporlar hazırlamak
 • MEAL departmanının  proje ile ilgili saha ve merkez ziyaretlerini desteklemek ve koordine etmek
 • Proje aktivitelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir kılavuz ve araç setinin geliştirilmesine destek verip ve bunu mevcut sistemlere adapte etmek için  belediyeyle birlikte çalışmak . Bu, aynı zamanda, bireylerin ve ailelerin geribildirim için düzenli forumlara sahip olmaları için, etkin hesap verilebilirlik sistemlerinin yürürlükte olmasını sağlamak
 • Save the Children Güvenlik Departmanı ile, güvenlik durumları, önemli olaylar ve toplumdaki hassasiyetler hakkında güncelleme bilgileri sağlayarak, işbirliği yapmak

Genel

 • Çocuk katılımı, psikolojik sağlamlık ve toplumsal cinsiyet gibi kesişen temaların uygulama boyunca etkili bir şekilde entegre edildiğinden ve etkinliklerin çocukların kendi seslerini duyurarak anlamlı ve güvenli bir şekilde sağlandığından emin olun.
 • Türkiye'deki Çocukların Eğitimi ve Korunması Programlarını desteklemek için gereken görevleri üstlenmek.
 • Kültürel duyarlılığa sahip olmak, ev sahibi topluluğun ve mültecilerinin onuruna her zaman  saygı göstermek
 • Save The Children ve AKDEM’in Çocukların korunma, davranış kuralları, sağlık ve güvenlik, eşit fırsatlar ve diğer ilgili politika ve prosedürlere uymak
 • Proje Koordünatörü olarak  çalıştığı sürede elde edilen tüm bilgilerin gizliliğini korumak
 • Toplumla olumlu ilişkiler kurmak ve çocukların ihtiyaçlarına cevap vermek için topluluğun katılımını teşvik etmek ve çocuk koruma alanında anahtar mesajlarını geliştirmek ve ortaklaşa çözümler geliştirmek
 • Projenin toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesine aktif olarak katkıda bulunulması

NİTELİK VE DENEYİM

İSTENEN ÖZELLİKLER:

 • Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası İlişkiler veya benzeri ve ilgili alanlardan üniversite mezunu olmak ve ya iligili alanda deneyim sahibi olmak  
 • Çocuk Koruma, Psikososyal Destek ve Koruma alanlarının en az birinde, minimum 2 senelik deneyimli olmak
 • Takım liderliği , gelişmiş kişiler arası ve iletişim becerilerine sahip olmak ve en az 2 yıl takım yöneticiliği yapmış olmak.
 • Proje yönetimi döngüsü hakkında en az 1 yıllık tecrübe sahibi olmak
 • Bir Toplum Merkezi'nde veya benzer projelerde çalışmış olmak
 • Türkçe ve İngilizce çok iyi yazılı ve sözlü iletişim becerileri
 • Koruma alanında kapasite geliştirme çalışmaları ve çalışanların ortak gelişimi için eğitim konusunda deneyimli olmak
 • Uluslararası Koruma alanında Uluslararası Asgari Koruma Standartlar ile Kurumlararası standartlar ve kılavuzlar hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Çocuk korumanın ana çekincelerini ve eksikliklerini belirleyip kişilere bu bağlamda bütünsel bilgi verme becerisine sahip olmak   
 • Özellikle, Çocukları Koruma görevini ve çocuk odağını iyi bir şekilde kavramak ve Çocuk Haklarına ve İnsan Haklarına bağlılık ve anlayış, Çocukları Kurtarmanın Amaçları ve İlkeleri ile Sphere Şartı ve Davranış Kuralları gibi insani standartları bilmek ve Save The Children’ın  bunu garanti altına alma isteğini desteklemek
 • Çocuk Koruma, Koruma ve/veya Psikososyal destek ile ilgili alanlarda kapasite geliştirme faaliyetlerinde tecrübe sahibi olmak (eğitim vermiş olmak ve çalışanların/paydaşların gelişimi için zaman ayırmaya istekli olmak)

Arzu Edilen Özellikler:

 • Psikoloji, Sosyal Hizmet veya diğer ilgili alanlarda Yüksek Lisans Derecesi
 • Çocuk ve / veya ergenler ile Akıl Sağlılığı ve Psikososyal Destek (MHPSS) ve toplum odaklı Çocuk Koruma, koruma alanlarında çalışma deneyimi
 • Özellikler çocuk ve/veya genç mültecilerle çalışma deneyimi
 • Arapça veya Farsça veya Dari dilini bilmek

 

Ek iş sorumlulukları

Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklar ayrıntılı değildir ve rol sahibinin beceri ve tecrübe seviyelerinin makul olup olmadığına bağlı olarak ilave görevleri yerine getirmesi gerekebilir.

Eşit fırsatlar

Rol sahibinin, görevleri SCI Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik politikaları ve prosedürleri uyarınca yerine getirmesi gerekir

Çocuk Güvenliği

Çocukları güvende tutmamız gerekiyor, bu nedenle sıkı geçmiş kontrolleri içeren seçim sürecimiz, çocukların istismara karşı korunma konusundaki taahhüdümüzü yansıtıyor

Çalışanlarımızın Korunması:

Görev sahibinin, görevleri SCI taciz önleme politikasına uygun olarak yerine getirmesi gerekir.

Sağlık ve güvenlik

Rol sahibinin, görevleri SCI Sağlık ve Güvenlik politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirmesi gerekir.

Tüm çalışanlardan Global Taciz ve Çocuk Güvenliği Politikalarına bağlı olarak görevlerini yerine getirmeleri beklenmektedir.

NOT: SCI işe alımlarının hiçbir aşamasında adaylardan ücret talep edilmemektedir.

Save the Children International

SCI employ approximately 25,000 people across the globe and work on the ground in over 100 countries to help children affected by crises, or those that need better healthcare, education and child protection. We also campaign and advocate at the highest levels to realise the right of children and to ensure their voices are heard.
We are working towards three breakthroughs in how the world treats children by 2030:
No child dies from preventable causes before their 5th birthday
All children learn from a quality basic education and that,
Violence against children is no longer tolerated
We know that great people make a great organization, and that our employees play a crucial role in helping us achieve our ambitions for children. We value our people and offer a meaningful and rewarding career, along with a collaborative and inclusive workplace where ambition, creativity, and integrity are highly valued.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar