Etik ve Uyum Yöneticisi (İstanbul) (Ref: EUY-2022-01-IST)

Mülteci Hakları Merkezi İstanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2838

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu :  Etik ve Uyum Yöneticisi  (Tam zamanlı; Istanbul)

(Ethics and Compliance Manager)

İlk Duyuru Tarihi ve Referansı : 06.01.2022 / EUY-2022-01-IST

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA : 

Mülteci Hakları Merkezi (MHM),

·       savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;

·       sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;

·       sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;

·       kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi, faaliyetlerini, halihazırda İstanbul Merkez Ofisi ile İzmir ve Edirne’de bulunan Saha Ofislerinde görev yapan uzman ve profesyonel çalışan ekibi eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER :

1- Çalışma Yeri : İstanbul

2- Görev ve İş Tanımı :

Bu pozisyon, kurum faaliyetlerinin, ilgili yasal düzenlemeler, projeler çerçevesinde işbirliği yürütülen donör ve partner kuruluşlarla imza edilmiş olan sözleşmeler hükümleri ve ilgili kural ve usüller, kurumun başta İç Yönerge olmak üzere çeşitli konulardaki uygulamalarını düzenleyen iç yönetim belgeleri, faaliyetlerin ve çalışanların tabi olduğu etik ve hizmet standartlarına dair benimsenmiş olan kurum-içi kurallar ile kurum tarafından referans kabul edilen çeşitli kılavuz ilkelerle uyumlu bir biçimde yürütülmesini (Etik ve Uyum) denetleyecek; kurum tarafından bu amaçla tesis edilmiş ve edilecek çeşitli mekanizmaların etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak; kurumun Etik ve Uyum konularında yetkinliğinin güçlendirilmesine yönelik tespit ve öneriler geliştirecektir.

Bu pozisyon, kurumun Istanbul’da bulunan Merkez Ofisi’nde, ilgili Direktör Yardımcısı’na bağlı olarak aşağıdaki kapsamda iş ve görevler yerine getirecektir :

 • Kurum hukuki destek faaliyetlerinin MHM Etik ve Profesyonellik İlkeleri’ne uygun bir biçimde yürütülmesi için halihazırda mevcut olan iç düzenlemeler ve denetim mekanizmalarının işlerliğini sağlamak ve takip etmek; varsa işleyişteki eksiklikleri tespit etmek; ihtiyaçlar doğrultusunda ek iyileştirmeler sağlanması için öneriler oluşturmak;
 • Danışanların, diğer faydalanıcıların ve üçüncü taraflardan MHM Etik ve Profesyonellik İlkeleri konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak; etkin bilgilendirme içerikleri hazırlamak, erişilebilir kanallardan paylaşıma sokmak;
 • Mevcut MHM Geribildirim ve Şikayet Mekanizması’nın etkin çalışmasını sağlamak; danışanlardan, diğer faydalanıcılar ve üçüncü taraflardan gelen bildirim ve başvuruların ilgili iç protokol doğrultusunda işleme tabi tutulmasını sağlamak; gelen bildirim ve müracatlar ile takip edilen işlemler ve sonuçları konusunda kurum yönetimine sunulmak üzere düzenli raporlar hazırlamak;
 • Kurum proje faaliyetlerinin, ilgili ulusal mevzuat ile donör ve partner kuruluşlarla imza edilmiş olan sözleşme taahhütlerine uygun bir biçimde yürütülmesiyle ilgili iş ve süreçleri gözlemlemek ve denetlemek; bu amaçla etkinlik yürütülen yerlere ve saha ofislerine düzenli ziyaretlerde bulunmak; Istanbul ve Istanbul dışındaki etkinliklere ve toplantılara katılım göstermek; mevzuat ve proje taahhütlerine uyum konusunda varsa eksiklikleri tespit etmek ve iyileştirme önerileri oluşturmak;  
 • Proje faaliyetleri ve çıktılarının, düzenlenen etkinliklerin donör ve partner kuruluşlar nezdinde proje taahhütleri çerçevesinde benimsenmiş olan görünürlük kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini, ofis alanlarının ilgili görünürlük kurallarına uygun şekilde düzenlenmesini denetlemek;
 • Kurum faaliyetleri ile kurum tarafından yürütülen ortaklık ve kaynaklandırma ilişkileri bağlamında kurumun Etik ve Uyum konularına dair tabi olduğu, donör kuruluşlar veya paydaşlar-arası mekanizmalar tarafından oluşturulmuş bağlayıcı veya tavsiye niteliğinde referans çerçevelerini, bu konulara dair ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmek; ilgili çerçeve kurallarını, referans ve kılavuz belgelerini incelemek; kurumun Etik ve Uyumla ilgili konularda halihazırda benimsediği mevcut kurum-içi politikaların, düzenleme ve yönetim araçlarının ve mekanizmaların, ilgili referans çerçeveleri, kılavuz ilkeler ve belgeler ile alandaki gelişmeler ışığında geliştirilmeye devam etmesine, gerektiğinde güncellenmesine yönelik öneriler oluşturmak;
 • Etik ve Uyumla ilgili çeşitli konularda çalışan ekibine yapılan kurum-içi bilgilendirmeleri takip etmek, gerektiğinde bilgilendirme içeriklerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak, gerektiğinde bilgilendirme ve eğitim içerikleri oluşturmak; İşe alımlara müteakip ekibe yeni katılan çalışanların Etik ve Uyumla ilgili konularda benimsenmiş olan kurum-içi kurallara intibakını sağlamak;
 • İlgili üst yönetici ve hukuk müşaviriyle eşgüdüm içinde, kurum faaliyetlerinin ve kayıtlarının kişisel verilerin korunmasına dair mevzuat yükümlülüklerine uyumunu sağlamak üzere benimsenmiş olan iç politika ve işleyiş kurallarının yürütmesini takip etmek;  bu konuda kurum yönetimine düzenli raporlar sunmak; varsa tespit edilen eksiklikleri dikkate getirmek ve çözüm önerileri oluşturmak;
 • Kurum internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının, kurumun misyon, vizyon ve değerleri ile mevzuat ve proje taahhütleri ile uyumlu ve tutarlı olarak yönetilmesini denetlemek; varsa tespit edilen eksiklikleri ilgili üst yöneticinin dikkatine getirmek ve çözüm önerileri oluşturmak;
 • Etik ve Uyum kapsamında konularla ilgili gerektiğinde ilgili üst yöneticinin yönlendirmeleri dahilinde dışardan danışmanlık alınan muhattaplarla, donör ve partner kuruluşlarla danışmalar gerçekleştirmek; gerektiğinde kurum içinde Yürütme Kurulu, İzleme ve Değerlendirme Birimi, kıdemli program yöneticileri, saha ofisi koordinatörleri ve uygulama birimleri arasındaki eşgüdümü sağlamak;
 • Etik ve Uyum kapsamında, ilgili üst yöneticinin belirleyeceği diğer işleri yapmak.

Bu pozisyon bağlı ve tam zamanlı çalışmayı gerektirmektedir.

3- Beklenen Nitelikler :

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin asgaride aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir :

 • T.C. vatandaşı olmak
 • İleri düzeyde hitabet ve yazım yetkinlikleri
 • İleri düzeyde analiz ve araştırma becerileri
 • İleri düzeyde İngilizce konuşma ve yazma becerileri
 • Sosyal ve siyasal bilimler, hukuk ve benzeri ilgili alanlarda lisans derecesi
 • İlgili alanlarda toplamda en az 5 yıllık profesyonel çalışma tecrübesi 
 • Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler
 • Verili kurumsal iş bölümü ve yetki paylaşımları, hizmet politikası, iş protokolleri dahilinde, bağlı çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler
 • Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum İç Yönerge’sinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak
 • Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim/cinsiyet kimliği gibi kimlik unsurları temelinde var olan kişisel farklılıklara saygı
 •  Seyahat engeli bulunmamak
 • Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office)

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir :

 • Sosyal ve siyasal bilimler, hukuk ve benzeri ilgili alanlarda yüksek lisans derecesi
 • Türkiye’de ve bölgede göç ve sığınma olgusu, göç yönetimi ve sığınma alanındaki uygulamalar, sahadaki sorun ve ihtiyaçlar, ilgili kamu kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle ilgili yüksek düzeyde aşinalık
 • Sivil toplum örgütlerinde veya uluslararası kuruluşlarda insani yardım ve mültecilerin korunması alanlarında profesyonel çalışma tecrübesi
 • Sığınmacı ve göçmenler veya diğer dezavantajlı grupların yararlanıcısı olduğu etkinlikler ve çeşitli hizmet sunumu uygulamaları bağlamında sivil toplum örgütlerinde gönüllü veya profesyonel çalışma tecrübesi
 • Sığınmacı ve göçmenlerin veya diğer dezavantajlı grupların hukuksal korumaya erişimi ve hukuki destek uygulamalarıyla ilgili profesyonel çalışma tecrübesi
 • Sivil toplum örgütlerinde veya uluslararası kuruluşlarda Etik ve Uyum kapsamındaki konulara dair görevler içeren iş tanımlarıyla profesyonel çalışma tecrübesi
 • Kişisel verilerin korunması, dezavantajlı gruplara yönelik hukuki destek uygulamaları, insani yardım ve mültecilerin korunması alanında yürütülen geniş yelpazede hizmet sunumları bağlamında gözetilmesi gereken etik ve nitelik standartlarına dair ulusal ve uluslararası düzeyde mevzuat, paydaşlar-arası mekanizmalar veya donör kuruluşlar tarafından oluşturulmuş olan bağlayıcı veya tavsiye niteliğinde referans belgeleri; ulusal ve uluslararası alanda bu standartların geliştirilmesi ve güncellenmesiyle ilgili işlevi bulunan süreç ve mekanizmalar konusunda bilgi sahibi olmak 
 • Proje bazlı planlama ve kaynaklandırma usulleri çerçevesinde çalışma tecrübesi
 • Proje-bazlı insani yardım ve hizmet sunumu uygulamalarına ilişkin BPRM ve ECHO Donör Kuralları konusunda bilgi sahibi olmak
 • Uluslararası kuruluşlar, donör kuruluşlar, uluslararası sivil toplum örgütlerinden muhattaplarla İngilizce olarak yazışma, görüşme ve müzakere gerektiren sorumluluklarda profesyonel çalışma tecrübesi
 • İlgili alanlarda toplamda 5 yılı aşan profesyonel çalışma tecrübesi 
 • Yönetici sorumluluklarıyla 2 yılı aşan profesyonel çalışma tecrübesi

4- Başvuru Yöntemi :

Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

·       Türkçe olarak hazırlanmış Güncel Özgeçmiş; -- Özgeçmiş’in

o   adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;

o   bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;

o   mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;

o   adayın geçmiş gönüllü ve profesyonel çalışma tecrübeleri hakkında bilgisine başvurulabilecek iki referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerini

içermesi beklenmektedir.

·       İngilizce olarak hazırlanmış Başvuru Yazısı; -- Başvuru Yazısı’nın

o   adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair kendi özet değerlendirmeleri;

o   pozisyonun görev tanımı ve beklenen nitelikler ışığında, niçin uygun bir aday olduğuna dair kendi muhasebesi;

o   adayın kurumumuzda ve özel olarak başvurduğu pozisyonda çalışmayı niçin istediği, çalışma hayatına dair amaçları doğrultusunda kendi beklentileri;

o   pozisyona kabul edilmesi halinde, iş teklif aşamasından itibaren ne kadar süre içinde iş başı yapabileceğine dair

hususları içermesi beklenmektedir.

Bu pozisyon için başvuru dosyalarının, belirtilen Mülteci Hakları Merkezi – İnsan Kaynakları email adresine, Etik ve Uyum Yöneticisi   EUY-2022-01-IST” konu başlığıyla ulaştırılması gerekmektedir.

Mülteci Hakları Merkezi, tüm iş başvuruları ve başvuru dosyasında sunulan belgelerle ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesindeki güvence ve yükümlülüklere riayet etmektedir.

5- Değerlendirme Süreci:

Eksiksiz ve belirtilen usüle uygun olarak iletilen bütün başvuru dosyaları, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir. Bu ilan için ilk yayın tarihinden itibaren gelen bütün başvurular halen değerlendirme sürecindedir. Başvuru dosyaları üzerinden yapılan ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği değerlendirilen adaylar görüşmeye davet edilmektedir. Başvuru yoğunluğu ve ön inceleme süreçlerinin uzayabilmesi sebebiyle sadece görüşme gerçekleştirilen adaylara sürecin sonunda olumlu ya da olumsuz geri gönüş yapılabilmektedir. Değerlendirme süreci, bu pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanmasına kadar devam edecektir. Öngörülen işe alım tamamlanana kadar, ilana gelen ve eksiksiz iletilmiş bütün başvurular değerlendirme sürecinde kabul edilmektedir. Pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanması halinde ilgili ilan kaldırılacaktır.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar