Koruma Görevlisi (İstanbul) (Ref: K-2022-04-IST)

Mülteci Hakları Merkezi İstanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1288

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu:  Koruma Görevlisi (Tam Zamanlı; Istanbul)

                                    (Protection Officer)

İlk Duyuru Tarihi ve Referansı: 18.04.2022 / K-2022-04-IST

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA: 

Mülteci Hakları Merkezi,

·       savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;

·       sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;

·       sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;

·       kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi faaliyetlerini, halihazırda İstanbul Merkez Ofisi ile İzmir ve Edirne’de bulunan Saha Ofislerinde görev yapan uzman ve profesyonel bir ekip eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER:

1- Çalışma Yeri: İstanbul

2- Görev ve İş Tanımı:

Kurumun Istanbul Merkez, İzmir ve Edirne Saha Ofislerinde bu pozisyonda görev yapan ekip üyeleri,  kurumun gerek Suriye’den gerekse diğer menşe ülkelerden gelen sığınmacılar ile idari gözetim ve sınırdışı süreçlerine tabi olan diğer hassas durumda yabancılara yönelik sağladığı, gerek telefonla gerekse yüz yüze, kapsamlı hukuki destek ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili çeşitli işler ve sorumluluklar üstlenmektedir. İlana sunulan bu pozisyon, kurumun İstanbul Merkez Ofisi’ne bağlı olarak çalışacaktır.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun Hukuki Destek Departmanı içinde, kurumun belirlediği hizmet politikası ve iş süreçleri çerçevesinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak aşağıda sıralanan iş ve görev konularıyla ilgili sorumluluk alacaktır:

·       Sığınmacı danışanlara “geçici koruma” ve “uluslararası koruma” prosedürleri işleyişi ile bu prosedürlere tabi kişiler için geçerli olan hak ve yükümlülüklere dair çeşitli konularda bilgilendirme ve danışmanlık sağlamak;

·       Gerektiğinde, danışanlar adına, “geçici koruma” veya “uluslararası koruma” prosedürleri kapsamında karşılaştıkları çeşitli olumsuz karar veya işlemlerle ilgili itiraz süreçleri, ya da mevzuatta tanınmış olan haklara veya güvencelere erişmek üzere gerçekleştirmeleri gereken çeşitli başvurularla ilgili olarak idari nitelikte dilekçeler hazırlamak, veya danışanların bu tipten dilekçe ve başvuruları hazırlamalarına destek sunmak;

·       Gerektiğinde, danışanların yönelttiği sorular ve ihtiyaçlar ışığında, sığınma başvurusuyla ilgili prosedürler haricinde, sağlık hizmetlerine erişim, eğitim fırsatlarına erişim, evlilik, aile birleşimi, üçüncü ülkeye yerleştirme, ve çeşitli konularda haklar, hizmetler ve yükümlülükler konusunda bilgilendirme ve danışmanlık sağlamak, gerektiğinde yönlendirmeler yapmak;

·       Gerektiğinde, danışanların sundukları sorunlara çözüm oluşturmak veya ek bilgi sağlamak amacıyla ilgili yetkili merciler, uluslararası kuruluşlar veya diğer sivil toplum örgütleriyle danışmalar gerçekleştirmek;

·       Gerektiğinde, avukat yardımı gerektiren durumlarla ilgili olarak, kurumun kendi Avukat Birimi’ne vaka aktarımları gerçekleştirmek;

·       Gerektiğinde, avukat yardımı gerektiren durumlarla ilgili olarak, kişilerin Adli Yardım mekanizmasına yönlendirilmesiyle ilgili adımlar atmak;

·      Çeşitli özel hassasiyetleri ve koruma ihtiyaçları bulunan ya da özel güvenlik endişeleri olan danışanların tespitine yönelik tarama amaçlı görüşmeler gerçekleştirmek;

·      Gerektiğinde, ilgili diğer birimlerle eşgüdüm içinde, başta refakatsiz çocuklar ve (toplumsal) cinsiyet temelinde risk altında bulunan kişiler olmak üzere özel kırılganlıkları bulunan danışanların ilgili yasal koruma mekanizmalarına erişimini sağlamaya yönelik çeşitli hukuki destek yönlendirmeleri ve müdahaleleri gerçekleştirmek;

·       Gerektiğinde, Istanbul ve başka illerdeki geri gönderme merkezleri ve diğer idari gözetim yerlerinden kuruma ulaşarak hukuki destek talebinde bulunan kişilere, kurumun Avukat Birimi ve İdari Gözetim Birimi ile eşgüdüm halinde temel hak ve güvenceler ile yükümlülükler konusunda danışmanlık sağlamak;

·       Gerektiğinde, kurum hizmet alanı içinde yer almayan ihtiyaçlarla ilgili olarak ilgili kamu kurumlarına veya sivil toplum örgütlerine yönlendirmeler gerçekleştirmek;

·       Danışanların hukuki destek dosyalarının kurum-içi usuller ve politikalar ile ilgili mevzuat yükümlülkleri çerçevesinde düzenli bir şekilde tutulmasına yönelik görevler yerine getirmek;

·       Görev verilmesi halinde, kurum tarafından İstanbul ve başka illerde çeşitli menşe ülkelerden sığınmacı ve göçmen topluluklarına yönelik düzenlenen, online veya yüz yüze toplu bilgilendirme toplantılarında sunumlar yapmak;

·       Görev verilmesi halinde, Hukuksal Destek Departmanı tarafından yürütülen faaliyetlerin kurum-içi raporlanmasıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek;

·       Hukuki Destek Departmanı genel kapsam alanı içinde, lgili üst sorumlunun belirleyeceği diğer işleri yapmak.

Bu pozisyon bağlı ve tam zamanlı çalışmayı gerektirmektedir.

3- Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyelerinin asgaride aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

·       T.C. vatandaşı olmak;

·       Üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans derecesi;

·       İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·       En az 2 yıllık profesyonel çalışma tecrübesi;

·       Türkiye’de göç ve sığınma alanındaki mevzuat, idari uygulamalar, sorun ve ihtiyaçlar, bu alanda faaliyetler yürüten kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla ilgili aşinalık;

·       Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Verili kurumsal iş bölümü ve yetki paylaşımları, hizmet politikası, iş protokolleri dahilinde, bağlı çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

 ·       Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;

·       Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak;

·       Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum İç Yönerge’sinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak;

·       Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde varolan kişisel farklılıklara saygı;

·      Verilecek görevlerin ve kurumu temsilen üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesinde, kurumun internet sitesinde sıralanmış olan kurumsal değerlerleriyle tutarlı davranmak konusunda üst düzeyde hassasiyet;

·       Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office).

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

·       Sivil toplum örgütlerinin veya uluslararası kuruluşların göç ve sığınma alanında yürüttükleri faaliyetler bağlamında profesyonel çalışma tecrübesi;

·       İngilizce’ye ilaveten, ilgili başka bir yabancı dilde anlama, konuşma ve yazma becerileri.

4- Başvuru Usulü:

Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

·       Özgeçmiş;  -- Özgeçmiş’in Türkçe olarak hazırlanması;

o   adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;

o   bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;

o   mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;

o   adayın geçmiş çalışma tecrübeleri hakkında bilgisine başvurulabilecek iki referans kişisinin isim, kurum ve iletişim bilgilerini

içermesi beklenmektedir.

·       Ön Yazı; -- Ön Yazı’nın İngilizce olarak hazırlanması;

o   adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair kendi özet değerlendirmeleri;

o   pozisyonun görev tanımı ve beklenen nitelikler ışığında, niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi muhasebesi;

o   adayın kurumumuzda ve özel olarak başvurduğu pozisyonda çalışmayı niçin istediği, çalışma hayatına dair amaçları doğrultusunda kendi beklentileri;

o   pozisyona kabul edilmesi halinde, iş teklif aşamasından itibaren ne kadar süre içinde iş başı yapabileceğine dair

hususları içermesi beklenmektedir.

Bu pozisyon için başvuru dosyalarının “Koruma Görevlisi (İstanbul) – K-2022-04-IST” başlığıyla belirtilen email adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Mülteci Hakları Merkezi, tüm iş başvuruları ve başvuru dosyasında sunulan belgelerle ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesindeki güvence ve yükümlülüklere riayet etmektedir.

5- Değerlendirme Süreci:

Eksiksiz ve belirtilen usüle uygun olarak iletilen bütün başvuru dosyaları, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir. Başvuru dosyaları üzerinden yapılan ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği değerlendirilen adaylar görüşmeye davet edilmektedir. Görüşme gerçekleştirilen tüm adaylara olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmaktadır. Maaş ve diğer çalışma koşullarına dair hususlar iş teklif aşamasında paylaşılmaktadır. Değerlendirme süreci, bu pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanmasına kadar devam edecektir. Başvuru yoğunluğu nedeniyle, yalnızca görüşmeye davet edilmesi uygun görülen adaylara geri dönüş yapılabilmektedir. Öngörülen işe alımların tamamlanması halinde ilgili ilan kaldırılacaktır.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar