Politika ve Savunuculuk Sorumlusu (Ref: PS-2021-10-IST)

Mülteci Hakları Merkezi İstanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2071

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu :   Politika ve Savunuculuk Sorumlusu

(Policy and Advocacy Officer)

İlk Duyuru Tarihi ve Referansı : 26.10.2021 / PS-2021-10-IST

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA : 

Mülteci Hakları Merkezi,

·       savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;

·       sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;

·       sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;

·       kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi, faaliyetlerini, İstanbul Merkez Ofisi ile İzmir ve Edirne’de bulunan Saha Ofislerinde görev yapan uzman ve profesyonel çalışan ekibi eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER :

1- Çalışma Yeri : İstanbul

2- Görev ve İş Tanımı :

Bu pozisyon, kurumun, ulusal ve bölgesel düzeyde göç ve sığınma politikaları ve uygulamaları alanında, özellikle kişilerin uluslararası normlar ve ulusal mevzuat temelinde hak ve güvencelere erişimini güçlendirmeyi amaçlayan halihazırda geniş yelpazede devam eden savunuculuk çalışmalarının kapsam ve etkinliğini arttırmak üzere, İstanbul Merkez Ofisi’nde kurulacak özelleşmiş Göç-Sığınma Politikaları ve Savunuculuk Birimi içinde görev yapacaktır.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, ilgili üst yöneticilere bağlı olarak, aşağıdaki kapsamda iş ve görevler üstlenecektir :

·       Göç ve sığınma alanında ulusal ve uluslararası alandaki mevzuat gelişmelerinin, devletler-arası ve sivil alandaki işbirliği süreçlerinin takip edilmesi;

·       Ilgili devletlerarası mekanizmaların, uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının rapor, politika önerisi ve diğer benzeri yayınlarının takip edilmesi;

·       Kurumun, sahada hukuki destek faaliyetleri ve kişiler adına idari ve yargısal başvurular yürütürken edindiği gözlemler ve tecrübelerden hareketle, ulusal düzeyde uygulamaların uluslararası yükümlülükler ve dünyadan iyi pratikler ışığında geliştirilmesine yönelik öneriler oluşturmak amacıyla, mevzuat ve politika düzeyinde çeşitli konularda yürüttüğü araştırma, danışma ve analiz çalışmalarında görevler üstlenmek;

·       Kurumun ulusal veya bölgesel/küresel düzeyde mevzuat, politika ve uygulamalara ilişkin çeşitli konularda Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırladığı rapor, görüş belgesi, politika önerisi vb. analitik ürünlerin ve savunuculuk araçlarının yazım süreçlerine destek vermek;

·       Kurumun ulusal ve/veya bölgesel/küresel düzeyde göç ve sığınma politikalarına dair çeşitli konularda düzenlediği, yüz yüze veya online, seminer, çalıştay, konferans tipi etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesiyle ilgili süreçlere destek vermek;

·       Kurumun katılım ve katkı sağladığı, göç-sığınma alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları arasında, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde çoklu iletişim ağları ve işbirliği süreçleriyle ilgili görev ve sorumluluklar;

·       Kurumun göç ve sığınma politikaları ve uygulamalarına dair konularda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği başta olmak üzere bölgesel ve küresel düzeyde devletlerarası paydaşlar ile yürüttüğü temas ve görüş alışverişleriyle ilgili görevler üstlenmek;

·       Kurumun göç-sığınma politikaları ve savunuculuk alanında çeşitli projeler çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyet ve etkinliklerin, ilgili teknik birimlerle işbirliği içinde, izleme/değerlendirme ve donörler nezdinde raporlanması süreçlerine katkı vermek;

·       Göç-Sığınma Politikaları ve Savunuculuk Birimi sorumluluk alanı içinde, ilgili üst sorumluların tayin edeceği diğer iş ve görevler.

3- Beklenen Nitelikler :

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyelerinin asgaride aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir :

·       T.C. vatandaşı olmak

·       İleri düzeyde hitabet ve yazım yetkinlikleri

·       İleri düzeyde analiz ve araştırma becerileri

·       İleri düzeyde İngilizce konuşma ve yazma becerileri

·       Sosyal ve siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler, hukuk ve benzeri ilgili alanlarda lisans derecesi

·       Türkiye’de ve bölgede göç ve sığınma olgusu, sahadaki sorun ve ihtiyaçlar, ilgili kamu kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle ilgili yüksek düzeyde aşinalık

·       İlgili alanlarda toplamda en az 3 yıllık profesyonel çalışma tecrübesi 

·       Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler

·       Verili kurumsal iş bölümü ve yetki paylaşımları, hizmet politikası, iş protokolleri dahilinde, bağlı çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler

·       Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum İç Yönerge’sinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak

·       Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde varolan kişisel farklılıklara saygı

·       Seyahat engeli bulunmamak

·       Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office)

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir :

·       Göç-sığınma politikaları ve uygulamalarına dair konularda yüksek lisans veya doktora düzeyinde akademik çalışma, araştırma tecrübesi

·       Hukuk formasyonuna sahip olmak

·       Sivil toplum örgütlerinde gönüllü veya profesyonel çalışma tecrübesi

·       Özel olarak göç-sığınma politikaları, sosyal politika, veya insan hakları alanlarında savunuculuk ve raporlama içerikli iş tanımları çerçevesinde çalışma tecrübesi

·       İlgili alanlarda seminer, çalıştay, konferans tipi etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesi süreçleriyle ilgili çalışma tecrübesi

·       Proje bazlı planlama ve kaynaklandırma usulleri çerçevesinde çalışma tecrübesi

·       Uluslararası alandan muhattaplarla, İngilizce olarak yazışma, görüşme ve müzakere gerektiren sorumluluklarda çalışma tecrübesi

·       İlgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri, BM, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve benzeri devletlerarası kuruluşlardan muhattaplarla, araştırma, proje veya başka türlü işbirliği süreçleri çerçevesinde yazışma ve görüşme tecrübesi

·       İlgili alanlarda toplamda 5 yılı aşan profesyonel çalışma tecrübesi

Bu pozisyon bağlı ve tam zamanlı çalışmayı gerektirmektedir.

4- Başvuru Yöntemi :

Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

·       Türkçe olarak hazırlanmış Güncel Özgeçmiş; -- Özgeçmiş’in

o   adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;

o   bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;

o   mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;

o   adayın geçmiş gönüllü ve profesyonel çalışma tecrübeleri hakkında bilgisine başvurulabilecek iki referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair

hususları içermesi beklenmektedir.

·       İngilizce olarak hazırlanmış Başvuru Yazısı; -- Başvuru Yazısı’nın

o   adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair kendi özet değerlendirmeleri;

o   pozisyonla ilgili belirtilen beklentiler ışığında, niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi muhasebesi;

o  niçin kurumumuzda çalışmak istediği ve pozisyonla ilgili kendi beklentileri;

o  pozisyona kabul edilmesi halinde, iş teklif aşamasından itibaren ne kadar süre içinde iş başı yapabileceğine dair

hususları içermesi beklenmektedir.

·       (Varsa) Akademik, profesyonel veya diğer amaçlarla hazırlanmış Türkçe ve İngilizce Yazım Örnekleri (pozisyonla ilgili veya başka konularda).

Bu pozisyon için başvuru dosyalarının, belirtilen Mülteci Hakları Merkezi – İnsan Kaynakları email adresine, “Politika ve Savunuculuk Sorumlusu – PS-2021-10-IST”  konu başlığıyla ulaştırılması gerekmektedir.

Mülteci Hakları Merkezi, tüm iş başvuruları ve başvuru dosyasında sunulan belgelerle ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesindeki güvence ve yükümlülüklere riayet etmektedir.

Değerlendirme Süreci:

Eksiksiz ve belirtilen usüle uygun olarak iletilen bütün başvuru dosyaları, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir. Bu ilan için ilk duyuru tarihinden itibaren gelen tüm başvurular halen değerlendirme sürecindedir. Başvuru dosyaları üzerinden yapılan ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği değerlendirilen adaylar görüşmeye davet edilmektedir. Başvuru yoğunluğu ve ön inceleme süreçlerinin uzayabilmesi sebebiyle sadece görüşme gerçekleştirilen adaylara sürecin sonunda olumlu ya da olumsuz geri gönüş yapılabilmektedir. Değerlendirme süreci, bu pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanmasına kadar devam edecektir. Öngörülen işe alım tamamlanana kadar, ilana gelen ve eksiksiz iletilmiş bütün başvurular değerlendirme sürecinde kabul edilmektedir. Pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanması halinde ilgili ilan kaldırılacaktır.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Benzer İlanlar