Program Görevlisi / Hukuki Kapasite Geliştirme ve Politika Savunuculuk (Ref: KGPG-2024-7-IST)

Mülteci Hakları Merkezi İstanbul
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
BAŞVURU
Referans Kodu : KGPG-2024-7-IST
E-posta : ik@mhd.org.tr
Başvurunuzu referans kodu ile eposta adresine iletiniz.
Görüntülenme : 1189

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu: Program Görevlisi / Hukuki Kapasite Geliştirme ve Politika Savunuculuk

(Program Officer / Legal Capacity Building & Policy Advocacy)

İlk Duyuru Tarihi ve Referansı: 10-7-2024 / KGPG-2024-7-IST

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA: 

Mülteci Hakları Merkezi,

savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;

sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;

sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;

kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi, faaliyetlerini, İstanbul Merkez Ofisi ile İzmir, Edirne ve Van’da bulunan Saha Ofislerinde görev yapan uzman ve profesyonel çalışan ekibi eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER:

1- Çalışma Yeri: İstanbul

2- Görev ve İş Tanımı:

Bu pozisyon, kurumun ulusal düzeyde göç ve sığınma hukuku alanında kapasite ve uzmanlık geliştirme ve mevcut kapasite ve uzmanlık birikimini güçlendirmeye yönelik halihazırda geniş yelpazede devam eden faaliyetlerinin planlama, içerik üretme ve uygulamasıyla ilgili çeşitli sorumluluklar üstlenecektir. Pozisyon, kurumun İstanbul Merkez Ofisi’ne bağlı olarak görev yapacaktır.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, ilgili üst yöneticiye bağlı olarak, aşağıdaki kapsamda iş ve görevler üstlenecektir:

 • Kurumun, kendi hukuki destek faaliyetleri, vakalar bazında idari ve yargısal süreçlerle ilgili tecrübeleri ışığında, göç ve sığınma hukukuna dair çeşitli konularda, kurum içinden ve dışından yerli ve yabancı uzmanların katkılarıyla, avukatlara ve hak savunucularına yönelik düzenlediği seminer ve çalıştay tipi etkinliklerin planlanması ve organizasyonuyla ilgili sorumluluklar;
 • Kurumun, avukatların ve hak savunucularının göç ve sığınma hukuku alanında uzmanlaşmasını ve pratiklerini desteklemeye yönelik hazırladığı, Mülteci Hukuku El Kitabı, aylık düzende çıkardığı Sığınma Hukuku Bülteni ve benzeri mevcut ve planlanma aşamasında çeşitli yazılı ve görsel referans kaynakları ve öğrenme araçlarının geliştirilmesi ve güncellenmesiyle ilgili sorumluluklar;
 • Kurumun, özellikle göç ve sığınma vakalarında adli yardım görevlendirmesi alan ve diğer sivil toplum örgütlerinde görev yapan avukatlara ve hak savunucularına vakalarla ilgili uzmanlık ve tecrübe desteği sunan Hukuki Destek Masası’na iletilen taleplerin cevaplanmasıyla ilgili sorumluluklar;
 • Kurumun adli yardım sisteminin sığınmacılar ve diğer hassas durumda göçmenler için erişilebilirliğini ve etkinliğini arttırmaya yönelik kapasite güçlendirme ve savunuculuk gayretleri çerçevesinde, barolar nezdinde iletişim ve planlamayla ilgili sorumluluklar;
 • Kurumun avukatlara ve hak savunucularına yönelik olarak hazırlanıp ilk sürümü 2019 senesinde aktif hale gelen http://multecihukuku.net  Mülteci Hukuku Bilgi Platformu internet sitesinin, işlevsellik, kapsam ve içeriklerinin geliştirilmesi ve güncellenmesiyle ilgili sorumluluklar;
 • Kurumun aylık düzende online olarak yaygınlaştırdığı Sığınma Hukuku Bülteni’nin içeriklerinin belirlenmesi, hazırlanması ve bültenin yaygınlaştırılmasıyla ilgili sorumluluklar;
 • Türkiye’de göç ve sığınma hukuku alanında hukuki destek hizmet arzını, kapasite ve uzmanlık birikimini arttırmaya yönelik olarak başta barolar, TBB ve BMMYK olmak üzere diğer paydaşların yürüttüğü faaliyetleri takip etmek, ilgili paydaşlarla koordinasyon amaçlı temaslarda bulunmak;
 • Kurumun göç ve sığınma hukuku alanında kapasite geliştirme ve güçlendirme amacıyla çeşitli projeler çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyet ve etkinliklerin, ilgili diğer teknik birimlerle iş birliği içinde, izleme/değerlendirme ve donörler nezdinde raporlanması süreçlerine katkı vermek;
 • Göç ve sığınma hukuku alanında kapasite geliştirme ve güçlendirme faaliyetleri kapsamı içinde, ilgili üst sorumlunun belirleyeceği diğer iş ve görevler.

3- Beklenen Nitelikler :

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin asgaride aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir :

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Hukuk fakültesi diplomasına sahip olmak
 • Avukat olarak ilgili ve diğer uygulama alanlarında en az 5 yıllık çalışma tecrübesi
 • Türkiye’de sığınmacılar ve diğer hassas durumda göçmenlerin tabi olduğu uluslararası ve ulusal mevzuat, uygulamalar ve hukuki destek alanındaki ihtiyaçlar konusunda yüksek düzeyde aşinalık
 • İleri düzeyde hitabet ve yazım yetkinlikleri
 • İleri düzeyde analiz ve araştırma becerileri
 • İleri düzeyde İngilizce konuşma ve yazma becerileri
 • Alana katkı sunmaya yönelik yüksek motivasyona sahip olmak
 • Sahanın ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmek için iyi bir dinleyici ve gözlemci olmak, açık bir zihne sahip olmak
 • Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler
 • Verili kurumsal iş bölümü ve yetki paylaşımları, hizmet politikası, iş protokolleri dahilinde, bağlı çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler
 • Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum İç Yönergesinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak
 • Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde var olan kişisel farklılıklara saygı
 • Seyahat engeli bulunmamak
 • Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office)

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

 • Göç ve sığınma hukuku veya insan hakları hukukuna dair konularda yüksek lisans veya doktora düzeyinde akademik çalışma, araştırma tecrübesi
 • Sivil toplum örgütlerinde gönüllü veya profesyonel çalışma tecrübesi
 • Avukat olarak göç ve sığınma hukuku alanında 5 yılı aşan çalışma tecrübesi
 • Sığınmacıların ve diğer hassas durumda göçmenlerin hukuksal korumaya erişimi veya diğer insan hakları uygulama alanlarında, hukuk veya savunuculuk odaklı iş tanımları çerçevesinde çalışma tecrübesi
 • Göç ve sığınma hukuku veya diğer insan hakları uygulama alanlarıyla ilgili konularda eğitim ve seminer tipi etkinliklerin düzenlenmesi, referans kaynakları ve öğrenme araçlarının geliştirilmesiyle ilgili çalışma tecrübesi
 • Türkiye’de Adli Yardım sistemi kuruluşu ve işleyişiyle ilgili pratik düzeyde aşinalık
 • Proje bazlı planlama ve kaynaklandırma usulleri çerçevesinde çalışma tecrübesi
 • Uluslararası alandan muhataplarla, İngilizce olarak yazışma, görüşme ve müzakere gerektiren sorumluluklarda çalışma tecrübesi

Bu pozisyon bağlı ve tam zamanlı çalışmayı gerektirmektedir.

4- Başvuru Yöntemi:

Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

Türkçe olarak hazırlanmış Güncel Özgeçmiş; -- Özgeçmiş’in

 • adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;
 • bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;
 • mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;
 • adayın geçmiş gönüllü ve profesyonel çalışma tecrübeleri hakkında bilgisine başvurulabilecek iki referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi beklenmektedir.

İngilizce olarak hazırlanmış Başvuru Yazısı; -- Başvuru yazısının

 • adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair kendi özet değerlendirmeleri;
 • pozisyonla ilgili belirtilen beklentiler ışığında, niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi muhasebesi;
 • niçin kurumumuzda çalışmak istediği ve pozisyonla ilgili kendi beklentileri;
 • pozisyona kabul edilmesi halinde, iş teklif aşamasından itibaren ne kadar süre içinde iş başı yapabileceğine dair hususları içermesi beklenmektedir.(Varsa) Akademik, profesyonel veya diğer amaçlarla hazırlanmış Türkçe ve İngilizce Yazım Örnekleri (pozisyonla ilgili veya başka konularda).

Bu pozisyon için başvuru dosyalarının, ik@mhd.org.tr  e-mail adresine, “Program Görevlisi - KGPG-2023-11-IST” konu başlığıyla ulaştırılması gerekmektedir.

Mülteci Hakları Merkezi, tüm iş başvuruları ve başvuru dosyasında sunulan belgelerle ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesindeki güvence ve yükümlülüklere riayet etmektedir.

Değerlendirme Süreci:

Eksiksiz ve belirtilen usule uygun olarak iletilen bütün başvuru dosyaları, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir. Bu ilan için ilk yayın tarihinden itibaren gelen bütün başvurular halen değerlendirme sürecindedir. Başvuru dosyaları üzerinden yapılan ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği değerlendirilen adaylar görüşmeye davet edilmektedir. Başvuru yoğunluğu ve ön inceleme süreçlerinin uzayabilmesi sebebiyle sadece görüşme gerçekleştirilen adaylara sürecin sonunda olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılabilmektedir. Değerlendirme süreci, bu pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanmasına kadar devam edecektir. Öngörülen işe alım tamamlanana kadar, ilana gelen ve eksiksiz iletilmiş bütün başvurular değerlendirme sürecinde kabul edilmektedir. Pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanması halinde ilgili ilan kaldırılacaktır.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Bilgilendirme: Mülteci Hakları Merkezi, işe alım ve seçim sürecinde tüm iş adaylarının veri gizliliğini sağlar ve verilerinizin korunması kapsamında gerekli önlemleri alır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişiler verilerinizin işlenmesinden doğan haklarınıza ilişkin detaylı bilgiye  https://www.mhd.org.tr/tr/kvk  adresindeki Aydınlatma Metnimizin sayfasından ulaşabilirsiniz.

Etik Değerlere Dair Bilgilendirme: Mülteci Hakları Merkezi, çeşitliliğe değer verir ve kapsayıcı, ayrımcı olmayan bir çalışma ortamı sağlar. Dernek olarak fırsat eşitliği prensibi çerçevesinde işe alım süreçlerimizi yürütüyor ve tüm süreçlerimizde toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Tüm çalışanlarımızın kurumun davranış kuralları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi politikası dahil tüm politika belgelerine uymalarını ve etik ve profesyonellik ilkeleri çerçevesinde işlerini yürütmelerini talep ediyoruz. Kurumumuz politika belgelerine ilişkin detaylı bilgilendirmeye https://www.mhd.org.tr/tr/hakkimizda/politika-belgeleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Benzer İlanlar