, Türkiye

Citizens' Assembly

Yurttaşlık Derneği, temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Faaliyetlerine uluslararası Helsinki Yurttaşlar Meclisi girişimiyle eşzamanlı olarak 1990 yılında başlayan Yurttaşlık Derneği (Yd), 1993 yılında, uluslararası niteliği Bakanlar Kurulu'nca da tanınan bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul'da kuruldu. Dernek, temel hak ve özgürlükler, barış, çoğulculuk, yurttaşlık ve demokratikleşme alanlarında çalışmalar yürütür. Uluslararası sözleşmelerde de ifade edilen haysiyetli bir yaşam, hukukun üstünlüğü ve adalet, hesap veren, şeffaf ve katılımcı kamu idaresi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi değerlerin; toplumsal dokuyu ve barışı, şehirleri ve gezegeni tahrip etmeyen bir ekonominin; çatışma ve sorunların barışçı müzakere, istişare ve diyalog yöntemleriyle çözümlenmesi gibi usullerin gündelik hayatta benimsenerek sivil tabanda somutlaşmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefler.