Toplum Katılım Sorumlusu / Community Engagement Officer

Save the Children istanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1446

Paylaş

İlan Detayları

ROL AMACI:

Save the Children, İstanbul, Zeytinburnu ilçesindeki ev sahibi ve mülteci toplulukları destekleyen 12 aylık projede çalışacak, çocukkoruma ve ve  çocuk odaklı psikososyaldestek alanlarında deneyimli 3 Toplum Katılım Sorumlusu  arıyor. Aktiviteler, Zeytinburnu Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirilecek ve Aile, Kadın Desteklemeve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından yürütülecektir. Proje çocuk koruma, psikososyal destek, koruma, sosyal uyum ve toplum temelli müdahalelerodaklıdır. Çocuk Koruma Proje Koordinatörünün doğrudan gözetimi altında bulunanToplum Katılım Sorumluları, AKDEM'de mülteci ve ev sahibi çocuklar veyetişkinlerle ilgili faaliyetlerin uygulanmasından sorumludur. Toplum Katılım Sorumluları,Zeytinburnu'daki topluluklar için önemli odak kişileri olacak ve temel olarak hem mülteci hem de ev sahibi topluluk için toplum tarafından yönetilenfaaliyetlerin ve psikososyal destek çalışmalarının kolaylaştırılmasından sorumlu olacaklardır. Ayrıca, koruma endişeleri olan çocukları tespit etmesi veilgili etik ve güvenli yönlendirmeleri yapması beklenir.

*Bu pozisyon için işe alım süreci SCI ve ZeytinburnuBelediyesi ortaklığında gerçekleştirilecektir.  

Çocuk Güvenliği:

Seviye 3 - Pozisyonun sorumlulukları çocukve gençlerle doğrudan ve düzenli temas, iletişim içermektedir. 

ROL KAPSAMI:

Raporlama: Çocuk Koruma Proje Koordinatörü

ANA SORUMLULUKLAR:

Proje teslimi, yönetim, koordinasyon:

·       Çocuk Koruma Proje Koordinatörü’nün günlük denetimi ve Koruma ProjeYöneticisi'nin desteğiyle, AKDEM’de ve dışında düzenli proje faaliyetlerigerçekleştirmek. Bu faaliyetler temel olarak şunları içerir: çocuklarla vegençlerle yapılandırılmış psikososyal destek atölyeleri (Psikolojik Sağlamlık Programı), ebeveynlerve bakıcı toplantıları, topluluk kampanyaları, çocuk okuma kulübü, yaratıcıetkinlikler ve topluma bilgi yayma

·       Bütüncül ve iyi entegre bir hizmet sağlamak için Koruma Sorumlularıile etkin olarak işbirliği yapmak.

·       DiğerToplum Katılımı ve Koruma Sorumluları ile işbiriliği içinde olarak haftalıkfaaliyet planları hazırlamak, ve bu planların sorunsuz bir şekildeuygulanmasını sağlamak.

·       Donör düzenlemeleri ve gereklilikleri doğrultusunda doğru ayarlamalar yapılabilmekiçin İşplanıyla ilgili çekinceleri zamanında belirtmek.

·       Sorumluluğundakiproje faaliyetleri ile ilgili haftalık / aylık satın alma planlarına etkinolarak katkıda bulunmak

·       Doğrudandenetiminde olduğu ÇocukKoruma Proje Koordinatörü tarafından talep edildiği şekilde proje ekibi ilebirlikte haftalık ve ad hoc toplantılara etkin bir şekilde katılmak

·       Çocuk ve gençlerin refahı, gelişimi ve çocuk koruma (çocuk işçiliği ve çocuk evliliği dahil) konusundabilinçlendirme kampanyaları yürütmek/yürütülmesine destek olmak.

·       Proje faaliyetleri sırasında çocuk koruma çekincesi bululan kişileri tespitetmek ve güvenli ve etik  yönlendirmeleryapmak

·       Faaliyetlerde, çocukların ve gençlerin güvenli ve anlamlı katılımını sağlamak ve çocuk, yaş, cinsiyet,engellilik ve kültür duyarlılığını gözetmek.

·       Bir Toplumsal Katılım Stratejisinin geliştirilmesine ve uygulanmasına aktifolarak katkıda bulunmak ve ilçedeki koruma risklerinin ve eksikliklerininizlenmesini desteklemek

İzleme, Değerlendirme ve Hesap verilebilirlikve Kalite

 • Çocuk Koruma Proje Koordintörüne düzenli olarak rapor vermek
 • Katılımcıların katılımını takip etmek ve verilerin zamanında sisteme girişlerini sağlamak, bilgi aktarımını sağlanmak ve AKDEM’de diğer faaliyetler yürüten diğer proje personeli ile düzenli olarak iletişimde bulunmak
 • İstenilen şekilde proje aktiviteleri hakkında haftalık ve aylık raporlar üretmek ve teslim etmek
 • İzleme ve değerlendirme departmanının  proje ile ilgili saha ve merkez ziyaretlerini desteklemek ve koordine etmek Ekip toplantılarına katılmak ve gerektiğinde geri bildirim sağlamak
 • Save the Children Güvenlik Departmanı ile, güvenlik durumları, önemli olaylar ve toplumdaki hassasiyetler hakkında güncelleme bilgileri sağlayarak, işbirliği yapmak 

Genel

 • Kültürel duyarlılığa sahip olmak, ev sahibi ve mülteci toplulukların onuruna her zaman saygı göstermek
 • Save The Children ve AKDEM’in Çocukların Güvenliği, davranış kuralları, sağlık ve güvenlik, eşit fırsatlar ve diğer ilgili politika ve prosedürlerine uymak
 • Toplum Katılım Sorumlusu olarak  çalıştığı sürede elde edilen tüm bilgilerin gizliliğini korumak
 • Toplumla olumlu ilişkiler kurmak ve çocukların ihtiyaçlarına cevap vermek için topluluğun katılımını teşvik etmek ve çocuk koruma alanında anahtar mesajlarını geliştirmek ve e ortaklaşa çözümler geliştirmek
 • Projenin toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesine aktif olarak katkıda bulunulmak

NİTELİK VE DENEYİM

 İSTENEN ÖZELLİKLER:

 • Sosyal Hizmet, Psikoloji, Eğitim veya benzeri ilgili alanlardan üniversite mezunu olup en az iki yıllık profesyonel psikososyal destek alanında deneyimli olmak.  
 • Çocuk Koruma, ve/veya çocuk veya gençlerlere psikososyal destek alanında en az 2 yıl gönüllü veya profesyonel deneyim sahibi olmak
 • Gelişmiş kişiler arası ve iletişim becerilerine sahip olmak
 • Çocuklarla ve / veya gençlerle ve aileleriyle çalışma geçmişine sahip olmak
 • Arapça veya Farsça veya Dari veya İngilizce dillerini biliyor olmak (yazma-okuma)
 • İyi Türkçe bilgisi
 • Çocuk koruma, psikososyal destek ve toplum bazlı çalışma teknik anlayışa sahip olmak
 • Çocuk hakları ve çocuk katılımı konularında anlayışa sahip olmak
 • Mükemmel takım çalışanı olmak
 • Topluluklar içinde hızlı bir şekilde ilişki kurma becerisiTercihen Mültecilerle çalışmadeneyimi
 • Tercihen STK’lar ile çalışma deneyimi
 • Tercihen Çocuk Koruma, Psikososyal Destek, Pozitif disiplin, Psikolojik İlk yardım ve çocuklarlailetişim kurma becerileri eğitimlerinden yararlanmış olmak. 

************************************************************************************************************************

ROLE PURPOSE:

Save the Children is seeking job applications for 3xCommunity Engagement Officers, with particular expertise in child protection(CP) and child-focused psychosocial support, for a 12 month BPRM-funded awardsupporting host and refugee communities in Istanbul, Zeytinburnu distirct. Theactivities will be implemented in partnership with Zeytinburnu Municipality andhosted by Family, Women Supporting and Disabled People Center (AKDEM). Theproject is focused on Child Protection (CP), PsychosocialSupport (PSS), Protection, Social Cohesion and Community-based interventions. The Community Engagement Officers, under the directsupervision of the Child Protection Project Coordinator, is responsible for implementingactivities and interventions with refugee and host children and adults in andout of the AKDEM. The Community Engagement Officers will be key contacts for thecommunity in Zeytinburnu district, and will lead the daily implementation of community-ledactivities and psychosocial support interventions for both refugee and hostcommunity. It is also expected that the Community Engagament Officers are alertto the identification of persons with child protection and protection concernsand support relevant referrals in a safe and ethical manner. 

*SCI and Zeytinburnu Municipality will conduct a joint recruitment process.

CHILD SAFEGUARDING:

Level 3 – the responsibilities of the post may require the post holder to haveregular contact with or access to children or young people.

SCOPE OFROLE:

Reports to: Child Protection  Project Coordinator 


KEY AREAS OF ACCOUNTABILITY:

Programme Implementation

·       Under daily technical supervision and support from the CP/Protection Project Coordinator and Child Protection Project Manager, implement regular activities in-and-out of the center as per the project documentation and work plan. These activities mainly include Structured Psychosocial Support Workshops (the Child and Youth Resilience Programs) with children and youth, Parents& Caregiver meetings, Language café sessions, Children's Reading Club, Open Sunday recreational events, Community dialogues and Information Dissemination.

·       Actively coordinate and collaborate with e.g. Protection officers to ensure a holistic and well-integrated response.

·       Prepare weekly activity plans in coordination with the Community Engagement Officers, and ensure smooth implementation of these plans. Highlight any concerns with the work plan on timely basis so that proper adjustments can be made in line with donor regulations and requirements.

 • Actively contribute to the weekly/monthly procurement plans regarding project activities in his/her responsibility.
 • Actively participate in weekly meetings with the Center team and ad hoc meetings as requested by the direct supervisor.

·       Lead/co-lead awareness raising campaigns on the wellbeing of children and young people, development and child protection (including child labor and child marriage).

·       Co-lead/actively support the implementation of a child-participatory photo project.

 • Identify persons with child protection and protection concerns during the project activities and facilitate safe and ethical referrals to services in-and-out of the center.
 • Activity facilitate children and youth safe and meaningful participation, and the inclusion of children with sensitivity to age, gender, disability and culture.
 • Actively contribute/co-lead the development and implementation of a Community Engagement Strategy, and support the monitoring of protection risks and gaps throughout the project

 • Monitoring, Evaluation and Accountability and Quality
 • Report to the CP Project Coordinator system on a regular basis.

·       Track the attendance of participants and ensure timely provision of data, information and keep in regular contact with other project staff conducting other activities within the Center on the beneficiaries’ class performance, referrals to courses etc.

 • Produce and submit weekly and monthly reports on project activities as required.
 • Support and coordinate MEAL Officer’s project related field & center visits and relevant implementation in the field & center.
 • Participate in team meetings and provide feedback as required.
 • Actively contribute to effective implementation of accountability mechanisms of the project in collaboration with the MEAL department.  
 • Liaise with the Security Officers/security focal points in field through providing update information on security situations, significant events and community tensions in a community.

 General

 • Work with cultural sensitivity and respect the dignity of refugees and members of the host communities at all times.

·       Comply with Save the Children and AKDEM policies and practice with respect to child safeguarding, code of conduct, health and safety, equal opportunities and other relevant policies and procedures.

 • Maintain the confidentiality of all information acquired during time in post.
 • Build positive relationships with the community and promote community member participation in taking care of children’s needs, and jointly develop solutions, including the development of child protection key messages.
 • Actively contributing to making the project gender sensitive (and to the extent gender transformative)in collaboration with SC’s Gender Focal Point. 

QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND ATTRIBUTES:

Required

·     Bachelor degree in Social Work, Psychology, Education or relevant field.

·   Minimum 2 years of experience (volunteer or professional) in the field of implementing child protection and/or psycho social support activities with children and/or adolescents.

·     Strong interpersonal and communication skills, being able to communicate and negotiate complicated issues with non-informed population

·       Previous experience in working with children and/or adolescents, and their families.

·       Fluency in Arabic or Farsi or Dari (written and spoken)

·       Good Turkish skills

·   Good technical understanding of child protection, psycho social support and community based approaches

·       Excellent understanding of Child Rights and Child Participation

·       Excellent team player

·       Ability to quickly form relationship within the communities

.    Experience in delivering capacity building efforts in the field of Child Protection,including leading trainings, and willingness to dedicate time to staff and partner development.

 Desirable

 • English skills (written and spoken)
 • Computer literacy including the use of Microsoft Word and Excel
 • Experience in working with NGOs
 • Experience in working with refugees/IDPs
 • Previous-training in key topics such as Child Protection, Psycho social Support, Positive Discipline, Psychological First Aid and Communication skills with children. 

CHILD SAFE GUARDING POLICY:

Any employee, consultant, contractor or the supplier undertaking an activity on behalf of SCI must sign the Child Safeguarding – Declaration of Acceptance Form and comply with the SCIs Child Safeguarding Policy which is a statement of SCI’s commitment to preventing abuse and protecting children with whom it comes into contact.

This extends not only to children with whom SCI and its partners work directly, but also includes children whom staff are responsible for. SCI believes that the situation of children must be improved through the promotion of their rights supported and demonstrated by all members of staff. Save the Children International’s Code of Conduct sets out the standards which all staff members must adhere to.

We need to keep children safe so our selection process reflects our commitment to the protection of children from abuse.

Please apply in Turkish by sending your up to date CV with a cover letter as a single document explaining your salary expectations to turkey.recruit@savethechildren.org and mention the position that you are applying on the subject section. The advertisement will be closed on December 2nd, 2018 EOD (Turkey local time).

Please kindly be informed that only short-listed candidates will be contacted.

Save the Children

Save the Children invests in childhood – every day, in times of crisis and for our future. In the United States and around the world, we give children a healthy start, the opportunity to learn and protection from harm. By transforming children’s lives now, we change the course of their future and ours.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar